వర్క్ హాలిక్ కావడం మంచిదే.. కానీ కుటుంబ బాధ్యతలకు.. ఉద్యోగానికీ మధ్య గీత తెల్సుకోండి

‘సతీష్, మాకు ఆలస్యం అవుతోంది, నీ పని ఎప్పటికి పూర్తి చేస్తావు?’ కావ్య చాలా సేపు నుంచి తయారై కూచుని ఉంది. ఈ జంట ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్‌కి హాజరు కావాల్సి ఉంది కానీ సతీష్ ఆఫీసు నుంచి వచ్చిన తర్వాత కూడా …

వర్క్ హాలిక్ కావడం మంచిదే.. కానీ కుటుంబ బాధ్యతలకు.. ఉద్యోగానికీ మధ్య గీత తెల్సుకోండి Read More